لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب فک

فک دیدن فک خودتان در خواب بیانگر سرسختی، اراده و اقتدار است. شما ممکن است نیاز به اراده و شکیبایی بیشتر در یک موقعیت دارید. خواب دیدن اینکه فکتان قفل شده است بیانگر خشم ابراز نشده یا دیگر احساسات قوی ...
error: Content is protected !!