لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب ناخن

ناخن توجه به ناخن هاتان در خوابتان بیانگر این است که در حالت دفاع قرار دارید. طول ناخن، رنگ، شرایط و تمیزی ناخن ها را در نظر گیرید، در خواب معنا دارد. اگر شما خواب ببینید که ناخن هاتان بلند ...
error: Content is protected !!