لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب شکم

شکم دیدن شکم در خواب به غرایز طبیعی و احساسات سرکوب شده ی شما بر می گردد. چیزی در زندگی واقعی شما وجود دارد که نمی توانید تحمل کنید و یا قبول آن برایتان بسیار مشکل است. شما باید این ...
body

تعبیر خواب اعضای بدن

اعضای بدن خواب دیدن بدنتان بیانگر ایگوی دنیای رویای شما  و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست. در خیلی از فرهنگ های کهن، بدن، حتی به عنوان استعاره ای از دنیای معنوی و دنیای بالا دیده شده است. اعضای خاص بدن ...
error: Content is protected !!