لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب صبحانه

صبحانه خواب دیدن در مورد صبحانه بیانگر شروع یک پروژه ی جدید یا شروع یک مرحله ی جدید در زندگی تان است. تعبیر دیگر این است که ذهن شما ممکن است در حال فکر کردن در مورد چیزی که صبح ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!