لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب صندلی راحتی

صندلی راحتی دیدن یا نشستن روی صندلی راحتی در خوابتان بیانگر این است که شما کاملا در مورد موقعیت و وضعیتتان در زندگی بیداری، وضعیت ایمنی دارید. شما روی خودتان کار کرده اید و شایستگی احترام را دارید
error: Content is protected !!