لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب صورتی

صورتی صورتی بیانگر عشق، لذت، شیرینی، شادی، عطوفت و مهربانی است. همچنین این رنگ نماد عاشق بودن یا شفا یافتن از طریق عشق است. تعبیر دیگر این است که این رنگ بیانگر نارسی و نابالغی یا ضعف است، خصوصا وقتی ...
error: Content is protected !!