لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب طالبی

طالبی دیدن یا خوردن طالبی در خوابتان بیانگر یک تصویر است که از بیرون سخت است و از درون حساس و شکننده
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!