لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب عدد بیست و هشت

بیست و هشت بیانگر پول آسان است. ممکن است اهمیتی شبیه عدد 10 داشته باشد
numbers

تعبیر خواب اعداد

اعداد دیدن اعداد خاص در خوابتان بیانگر تشویق و ترغیب(یا عدم تشویق) در یک ناحیه از زندگی بیداری تان است. اعداد، بازتابی ازین هستند که در یک جایی از زندگی بیداری تان، کجا ایستاده اید یا وضعیت تان چگونه است. ...
error: Content is protected !!