لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب عدد هفتاد

هفتاد بیانگر کامل بودن و کمال است. شما از زندگی لذت می برید
numbers

تعبیر خواب اعداد

اعداد دیدن اعداد خاص در خوابتان بیانگر تشویق و ترغیب(یا عدم تشویق) در یک ناحیه از زندگی بیداری تان است. اعداد، بازتابی ازین هستند که در یک جایی از زندگی بیداری تان، کجا ایستاده اید یا وضعیت تان چگونه است. ...
error: Content is protected !!