لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب عدد هفت

هفت عدد هفت بیانگر کمال ذهنی، شفا، تکامل، موزیک و دستیابی به معنویت بالاست. عدد 7 ممکن است به 7 گناه مرگبار اشاره کند، 7 روز هفته یا 7 چاکرای بدن. تعبیر دیگر این است که 7 بیانگر منحصر به ...
numbers

تعبیر خواب اعداد

اعداد دیدن اعداد خاص در خوابتان بیانگر تشویق و ترغیب(یا عدم تشویق) در یک ناحیه از زندگی بیداری تان است. اعداد، بازتابی ازین هستند که در یک جایی از زندگی بیداری تان، کجا ایستاده اید یا وضعیت تان چگونه است. ...
error: Content is protected !!