لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب عدد چهار

چهار ثبات و پایداری، محدودیت های فیزیکی، کارهای سخت و چیزهای زمینی است، درست مثل 4 گوشه ی زمین یا 4 عنصری که زمین از آن ساخته شده(خاک، باد، آتش و آب). هم چنین بیانگر موضوعات مادی گرایانه است و ...
numbers

تعبیر خواب اعداد

اعداد دیدن اعداد خاص در خوابتان بیانگر تشویق و ترغیب(یا عدم تشویق) در یک ناحیه از زندگی بیداری تان است. اعداد، بازتابی ازین هستند که در یک جایی از زندگی بیداری تان، کجا ایستاده اید یا وضعیت تان چگونه است. ...
error: Content is protected !!