لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب عنتر

عنتر(یک نوع میمون) دیدن عنتر در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید احساسات خود را بیشتر بیان کرده منتقل کنید. شما نیاز دارید به صورت رک و راست به دیگران بگویید که چه احساسی دارید. از طرف دیگر، ...
error: Content is protected !!