لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب عنکبوت

عنکبوت دیدن عنکبوت در خوابتان بیانگر این است که حسی مثل حس یک بیگانه در یک موقعیت را دارید. یا شاید می خواهید فاصله تان را حفظ کنید و از موقعیتی حذاب و وسوسه انگیز دور بمانید. عنکبوت، نمادی از ...
error: Content is protected !!