لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب فرانکشتاین

فرانکشتاین خواب دیدن اینکه شما فرانکشتاین هستید بیانگر این است که شما توسط جامعه رد می شوید یا زجر داده می شوید. شما حس تنهایی می کنید و اینکه هیچ کس شما را درک نمی کند. تعبیر دیگر این است ...
characters

تعبیر خواب شخصیت ها

تعبیر نماد شخصیت ها یک مفهوم مهم در مورد شخصیت هایی که در خواب می بینید یا شخصیت هایی که در خوابتان به آنها بدل می شوید به خاطر بسپارید، اینکه اول در نظر بگیرید که آنها چگونه نمایانگر جنبه ...
error: Content is protected !!