لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب فلفل تند

فلفل تند دیدن یا خوردن فلفل قرمز در خوابتان نمادی از خوی پرحرارت شماست. یک مذاکره یا بحث، داغ می شود. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید آتش و مزه ی کمی به رابطه تان ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!