لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب قارچ

قارچ دیدن قارچ در خوابتان بیانگر خوشی های ناسالم و تصمیمات ناعاقلانه در زندگی بیداری تان است. چیزهایی که سریع رخ می دهد، می خواهد سریع هم ناپدیدی شود(سریع هم از بین می رود). یاد بگیرید که قدر چیزهایی که ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!