لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب قدیس

قدیس دیدن قدیس در خوابتان بیانگر پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می شود. تعبیر دیگر این است که نمادی از خوبی واقعی و مفاهیم آرمانی است. شما همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید. یا شاید ...
error: Content is protected !!