لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب قرمز

قرمز بیانگر انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرات، جنب و جوش و شورو شوق است. رنگ قرمز، مفاهیم معنوی و احساسی عمیقی دارد. این عبارت را در نظر گیرید: کفری شدن و از خشم قرمز شدن ...
error: Content is protected !!