لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب قفسه سینه

قفسه سینه دیدن قفسه سینه تان در خواب بیانگر اعتماد، پیروزی و نشاط است. تعبیر دیگر این است که بیانگر حس له شدن است(یعنی چیزی روی قفسه سینه تان سنگینی می کند) و اینکه به طور خطر ناکی با چیزی ...
body

تعبیر خواب اعضای بدن

اعضای بدن خواب دیدن بدنتان بیانگر ایگوی دنیای رویای شما  و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست. در خیلی از فرهنگ های کهن، بدن، حتی به عنوان استعاره ای از دنیای معنوی و دنیای بالا دیده شده است. اعضای خاص بدن ...
error: Content is protected !!