لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب قلب

قلب دیدن قلبتان در خوابتان بیانگر حقیقت، جرات، عشق و رمانتیک بودن است. نمایانگر این است که چگونه الان با احساساتتان سروکار دارید و احساساتتان را بیان می کنید. دیدن قلب بالدار در خوابتان بیانگر قدرت عشق و توانایی ش ...
body

تعبیر خواب اعضای بدن

اعضای بدن خواب دیدن بدنتان بیانگر ایگوی دنیای رویای شما  و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست. در خیلی از فرهنگ های کهن، بدن، حتی به عنوان استعاره ای از دنیای معنوی و دنیای بالا دیده شده است. اعضای خاص بدن ...
error: Content is protected !!