لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب لب

لب دیدن لب ها در خوابتان بیانگر حس، عشق و رمانتیک بودن است، خصوصا اگر لبها غنچه باشد. لب ها، ابزار ارتباطی است. خواب دیدن اینکه شما یا کسی، لب های آبی و کبود دارید بیانگر بیماری یا مشکلاتی احتمالی ...
body

تعبیر خواب اعضای بدن

اعضای بدن خواب دیدن بدنتان بیانگر ایگوی دنیای رویای شما  و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست. در خیلی از فرهنگ های کهن، بدن، حتی به عنوان استعاره ای از دنیای معنوی و دنیای بالا دیده شده است. اعضای خاص بدن ...
error: Content is protected !!