لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب لیمونارد

لیموناد: شربت آبلیمو خواب دیدن اینکه لیموناد می نوشید بیانگر این است کهنیاز دارید خونسرد باشید. شاید شما درگیر بحثی هستید که خیلی داغ می شود. از نظر استعاری، خواب بیانگر تطهیر روحی است
error: Content is protected !!