لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مادربزرگ

مادر بزرگ دیدن مادربزرگتان در خوابتان بیانگر پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگتان وجود دارد را در نظر گیرید. او ممکن است نماد آرکتایپی یک پیرزن خردمند باشد. خواب دیدن اینکه شما ...
error: Content is protected !!