لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مارچوبه

مارچوبه دیدن مارچوبه در خواب، نماد کامیابی و موفقیت است خوردن مارچوبه در خواب بیانگر این است که اقدامات و عملکرد های شما، پیامد های ناخوشایندی را نتیجه می دهد
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!