لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب نه

نه بیانگر تکامل، خاتمه، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است. شما در مسیر سازنده ای هستید، به دنبال بهبود جهانید. عدد 9 نمادی از طول عمر، احیا، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است
error: Content is protected !!