لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب پارچه کتان

کتان: پارچه کتان دیدن یا استفاده از پارچه کتان در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید آرام تر کنید و قدر چیزهای عالی در زندگی را بدانید. نمادی از تجمل، ظرافت و پیچیدگی است تا کردن یا دسته بندی ...
error: Content is protected !!