لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب نهنگ

نهنگ: وال دیدنش در خوابتان بیانگر شهود و آگاهی است. شما با روان و حس معنویت خود سازگارید. تعبیر دیگر این است که وال نمادی از یک رابطه یا پروژه ی کاری است که ممکن است از نظر مدیریت کردن، ...
error: Content is protected !!