لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب پرچین

پرچین: حصار دیدن پرچین در خوابتان بیانگر مانع یا حائلی است که ممکن است در مسیر شما قرار داشته باشد. شما ممکن است در ابراز خودتان احساس محدود بودن یا خفگی کنید. آیا شما در یک موقعیت یا یک رابطه ...
building

تعبیر خواب خانه و ساختمان

خانه دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و خودتان است. اتاق های خاصی در خانه بیانگر جنبه ی خاصی از روان شماست. در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه است، و غیره. اگر خانه ...
error: Content is protected !!