لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب پسر خوانده(پسر ناتنی)

پسرخوانده(پسر ناتنی) دیدن پسرخوانده تان در خوابتان بیانگر این است که شما تلاش می کنید محدودیت هایی بدون اینکه پا در محدوده ی کسی بگذارید وضع کنید. مهم است که رابطه ی بیداری تان با پسرخوانده تان را در نظر ...
error: Content is protected !!