لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب پله برقی

پله برقی دیدن یک پله برقی در خوابتان بیانگر این است که بین سطوح مختلف آگاهی حرکت می کنید. اگر شما با پله برقی بالا می روید، بیانگر این است که با مسائل عاطفی مواجه می شوید و مقابله می ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب پله

پله خواب دیدن اینکه شما از پله ها بالا می روید بیانگر این است که به سطح بالاتری از درک و شعور دست میابید. شما در سفر معنوی، احساسی یا مادی تان پیشرفت می کنید. خواب مشابه مواد و افکاری ...
building

تعبیر خواب خانه و ساختمان

خانه دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و خودتان است. اتاق های خاصی در خانه بیانگر جنبه ی خاصی از روان شماست. در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه است، و غیره. اگر خانه ...
error: Content is protected !!