لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب پلیس

پلیس دیدن پلیس در خوابتان نمادی از ساختار، قانون، قدرت، اختیار و کنترل است. شما نیاز دارید که به رفتار بی ملاحظه تان پایان دهید وگرنه قانون شما را می گیرد. تعبیر دیگر این است که خواب به این اشاره ...
characters

تعبیر خواب شخصیت ها

تعبیر نماد شخصیت ها یک مفهوم مهم در مورد شخصیت هایی که در خواب می بینید یا شخصیت هایی که در خوابتان به آنها بدل می شوید به خاطر بسپارید، اینکه اول در نظر بگیرید که آنها چگونه نمایانگر جنبه ...
error: Content is protected !!