لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب چای

چای خواب دیدن اینکه شما چای درست می کنید یا چای می نوشید بیانگر رضایت و شادی در زندگی تان است. شما زمان خود را با توجه به یک رابطه یا موقعیت، می گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!