لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب ژاکت

ژاکت دیدن یا پوشیدن ژاکت در خوابتان بیانگر تصویری است که شما می خواهید به دنیای بیرون ارائه کنید و نمایش دهید. تعبیر دیگرا ین است که نمادی از شخصیت حمایتگر و تدافعی شماست. شما تمایل دارید که احساساتتان را ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!