لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب ژله

ژله دیدن یا خوردن ژله در خوابتان بیانگر نگرش و بینش در مورد یک موقعیت است که شما مدام به فکرش بوده. خواب ممکن است استعاره ای از چیزی باشد که نهایتا شکل می گیرد. شما به ادراک می رسید. ...
error: Content is protected !!