لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کانگورو

کانگورو دیدنش در خوابتان به حمایت مادرانه و پدرانه اشاره دارد. شما ممکن است ماهیت مادرانگی و پرورش خود را ابراز کنید. شاید شما خیلی حمایتی هستید. تعبیر دیگر این است که کانگورو نماد تهاجم و خشونت است. اگر کانگورو ...
error: Content is protected !!