لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کبد

کبد: جگر دیدن کبد شما یا کس دیگر در خوابتان بیانگر احتمال اختلال فیزیکی است. خواب به شما هشدار می دهد که نیاز دارید مصرف الکلتان را کم کنید. نیاز دارید که سلامت فیزیکی تان را مجدد ارزیابی کنید و ...
body

تعبیر خواب اعضای بدن

اعضای بدن خواب دیدن بدنتان بیانگر ایگوی دنیای رویای شما  و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست. در خیلی از فرهنگ های کهن، بدن، حتی به عنوان استعاره ای از دنیای معنوی و دنیای بالا دیده شده است. اعضای خاص بدن ...
error: Content is protected !!