لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کراوات

کراوات دیدن یا بستن کراوات در خوابتان بیانگر تعهدات و گیر های رابطه ای است. اگر کراوات دور گردن شما شل باشد ،  بیانگر این است که شما کار ناتمامی دارید که تمایل دارید تمامش کنید. اگر کراوات خیلی محکم ...
error: Content is protected !!