لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کروکودیل

کروکودیل دیدن کروکودیل در خوابتان نمادی از آزادی، قدرت نهفته و نیرومندی است. هشداری از خطری نهان است. کسی نزدیکی شما، نصیحت بدی به شما می دهد و تلاش می کند که شما را به این سمت هل دهد که ...
animals

تعبیر خواب حیوانات

دیدن حیوانات در خوابتان به غرایز اولیه، نیاز ها و تمایلاتتان اشاره دارد که ممکن است در زندگی بیداری تان سرکوب شده باشد. هر حیوان، ویژگی های خاصی دارد که راهنمای شماست و به شما کمک می کند برای اینکه ...
error: Content is protected !!