لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کلاه ایمنی

کلاه ایمنی دیدن کلاه ایمنی در خوابتان نمادی از حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید افکار و ایده هاتان را با دقت حفظ کنید.
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!