لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کلاه شاپوی مردانه

کلاه شاپوی مردانه پوشیدن این کلاه در خوابتان نمادی از باحال بودن است. شما اجازه نمیدهید که استرس و فشار بر شما مستولی شود. اگر شما کسی را در خواب ببینید که کلا شاپو برسرگذاشته است، بیانگر این است که ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!