لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کلاه کپ

کلاه کپ دیدن کلاه کپ در خوابتان بیانگر غیر رسمی بودن و آسانی است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر با دیگران مدارا کنید
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!