لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کلاه

کلاه دیدن یا پوشیدن کلاه در خوابتان بیانگر این است که شما جنبه ای از خودتان را پنهان می کنید یا چیزی را می پوشانید. تعبیر دیگر این است که بیانگر نگرش شما یا نقش ها و مسئولیت ها مختلف ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!