لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کلیه ها

کلیه ها خواب دیدن کلیه هاتان بیانگر این است که نیاز به پاکسازی دارید
body

تعبیر خواب اعضای بدن

اعضای بدن خواب دیدن بدنتان بیانگر ایگوی دنیای رویای شما  و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست. در خیلی از فرهنگ های کهن، بدن، حتی به عنوان استعاره ای از دنیای معنوی و دنیای بالا دیده شده است. اعضای خاص بدن ...
error: Content is protected !!