لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کمربند

کمربند دیدن کمربند در خواب، بیانگر تنگ کردن جریان انرژی زندگی و مسائل اخلاقی است(یعنی عرصه را در مورد این مسائل، به خودتان تنگ می کنید). شما ممکن است حس کنید که بین چیزی که فکر می کنید(دلیل تراشی ذهنی ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!