لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب گربه ماهی

گربه ماهی دیدن گربه ماهی در خوابتان سمبلی از کسی است که ممکن است آنگونه که هست ظاهر نشود(نقش بازی کند). خود واقعی شان ممکن است آشکار نباشد یا فورا ظاهر نشود
error: Content is protected !!