لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب گورکن

گورکن دیدن یک گورکن در خواب بیانگر این است که نیاز دارید مرزهای خاصی را برای خود تعیین کنید. شاید شما دارید بین خودتان و کسانی که می خواهند شما را بهتر بشناسند، دیوار بکشید. تعبیر دیگر این است بیانگر ...
animals

تعبیر خواب حیوانات

دیدن حیوانات در خوابتان به غرایز اولیه، نیاز ها و تمایلاتتان اشاره دارد که ممکن است در زندگی بیداری تان سرکوب شده باشد. هر حیوان، ویژگی های خاصی دارد که راهنمای شماست و به شما کمک می کند برای اینکه ...
error: Content is protected !!