لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب گوساله

گوساله دیدن گوساله در خواب، نمادی از عدم بلوغ و بی تجربگی است. شما نیاز دارید که ویژگی های خاصی را گسترش داده، رشد دهید.
animals

تعبیر خواب حیوانات

دیدن حیوانات در خوابتان به غرایز اولیه، نیاز ها و تمایلاتتان اشاره دارد که ممکن است در زندگی بیداری تان سرکوب شده باشد. هر حیوان، ویژگی های خاصی دارد که راهنمای شماست و به شما کمک می کند برای اینکه ...
error: Content is protected !!