لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب گوش

گوش دیدن گوش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به راهنمایی و کمک دیگران، پاسخ بیشتری نشان دهید یا آن را پذیرا تر باشید. شما ممکن است خیلی به قضاوت و شهود خود تکیه داشته باشید(اعتماد داشته باشید). ...
body

تعبیر خواب اعضای بدن

اعضای بدن خواب دیدن بدنتان بیانگر ایگوی دنیای رویای شما  و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست. در خیلی از فرهنگ های کهن، بدن، حتی به عنوان استعاره ای از دنیای معنوی و دنیای بالا دیده شده است. اعضای خاص بدن ...
error: Content is protected !!