لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب گونه

گونه دیدن گونه هاتان در خواب نمادی از تعهد، صمیمیت و نزدیکی است. نشان گر قدرت شخصیت شما و قدرت نظرات شماست. تعبیر دیگر این است که گونه ها می تواند در زبان عامیانه، معرف باسن باشد دیدن گونه های ...
error: Content is protected !!