لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب گونه

گونه دیدن گونه هاتان در خواب نمادی از تعهد، صمیمیت و نزدیکی است. نشان گر قدرت شخصیت شما و قدرت نظرات شماست. تعبیر دیگر این است که گونه ها می تواند در زبان عامیانه، معرف باسن باشد دیدن گونه های ...
body

تعبیر خواب اعضای بدن

اعضای بدن خواب دیدن بدنتان بیانگر ایگوی دنیای رویای شما  و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست. در خیلی از فرهنگ های کهن، بدن، حتی به عنوان استعاره ای از دنیای معنوی و دنیای بالا دیده شده است. اعضای خاص بدن ...
error: Content is protected !!